.

جملات رنه دکارت

     
می اندیشم پس هستم, هستم چون فکر می کنم, فکر می کنم چون شک می کنم
     
در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند