.

سخنان درباره پاداش

سقراط     
خدمت خود را بی آنکه در ازای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آنرا در رضایت خاطر خویش بیابید
حضرت عیسی     
آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد
حضرت موسی     
در هر خانه که به جای نیکی بدی کرده شود آن بدی ,آن خانه را هرگز ترک نخواهد کرد هرکس مزد دستهای خود را خواهد گرفت
حضرت علی     
در کشتزار زندگی از آن تخمی که افشانده ای خوشه ای خواهی چید
حضرت محمد     
گناه فراموش نگردد و نیکی کهنگی نپذیرد ,هرگونه که خواهی بمانی ,که هرچه کنی پاداش همان بینی
حضرت علی     
آنکه با فداکاری انجام وظیفه می کند باید قولا و عملا تشویق شود, حتی کوچکترین اقدام ستوده اش را هم نباید ندیده انگاشت
حضرت علی     
عمل دو گونه است یکی آنکه لذت آن می گذرد و رنج آن می ماند ,دیگر آنکه رنج آن می گذرد و پاداش آن می ماند
موریس مترلینگ     
اگر پاداش نیک و بد محقق نبود ,ارواح بزرگ و جانبازان راه خدمتگزاری به خلق نه تنها در روی زمین بندرت یافت می شدند بلکه اصلا وجود نداشتند
دیل کارنگی     
از حق نشناسی دیگران مرنجید چون ناسپاسی برای بشر یک امر طبیعی است ,از اینرو اگر ما در انتظار حق شناسی باشیم بی جهت خود را با امراض قلبی مختلفی روبه رو می کنیم
امرسون     
پاداش عملی که به خوبی آنرا انجام داده ایم اینست که توفیق آنرا پیدا کرده ایم
ناپلئون بناپارت     
بنظر من حق نشناسی بزرگترین ضعفی است که ممکن است کسی داشته باشد