.

جملات سنکا

     
فقیر آن نیست که کم دارد بلکه آن است که بیشتر می طلبد
     
به خاطر سختی کارها نیست که ما جرات نمی کنیم انجامشان دهیم بلکه چون ما جرات به انجام آن ها نمی کنیم کارها سخت می شوند
     
تا وقتی زندگی می کنی زیستن را بیاموز
     
اگر کمی چیزهای غیرلازم را بدانی بهتر از آن است که هیچ چیز ندانی
     
بزرگترین دشمن انسان در قلب او کمین کرده است