.

جملات درباره آسمان

ابوعلی سینا     
خداوند همه جا است ولی در مخیله بشر جای خدا در آسمانهاست
شیلر     
بشر به آسمان احترام می گذارد چون هنوز به آن دست نیافته است
گالیله     
آسمان تنها حرارت و باران رحمت ندارد بلکه صاعقه و سیل هم دارد
بطلیموس     
آسمان همانقدر که آبی و زیباست,ابری و سیاه و زشت هم می تواند باشد
ویلیام شکسپیر     
مانند آسمان باش یا با خورشید و روز,یا با ماه وشب,با هردو نمی توان
ژول ورن     
هیچ آسمانی نیست که روزی ابری نشود
مارک تواین     
آسمان هرکس به اندازه صافی و تاری قلبش صاف یا تار است
دانته     
علت توجه بشر به آسمان این است که دستش آنطوری که می خواهد نمی رسد
ژان ژاک روسو     
آسمان عادل کامل است اگر ابری است برای همه ابری و گرفته و اگر آفتابی است برای همه آفتابی و باز است
امانوئل کانت     
حتی خشم آسمان برای زمین نعمت است
برنارد شاو     
آسمان آنقدر پاک است که هرچیز پاک را به آن تشبیه می کنند
ابوریحان بیرونی     
از آسمان مهربان تر خدای آسمان است که آنرا گنبد هستی قرار داده است
ماری کوری     
آسمان مظهر پاکی و نعمت و قداست است ولی زمین برعکس آن مظهر کثافت و لئامت و شئامت است