.

جملات سقراط

سقراط-دشمنی     
پیش تمام دشمنانت به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش
سقراط-حسادت     
شخص حسود از چاقی دیگران لاغر می شود
آنتوان دوسنت اگزوپری     
یک زندگی مطالعه نشده ارزش زیستن ندارد
سقراط-فقروثروت     
ثروتمند واقعی کسی است که به کمترین راضی و شاد باشد
سقراط-دوستی     
برای دوست خود یکدفعه تمام محبت را ظاهر مکن زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می دارد
سقراط-زندگی ومرگ     
شیرین ترین مرگ ها از آن کسانی است که کارهای بزرگ از آنها سرزده است
سقراط-درس زندگی     
انتقام دلیل سبکی عقل و پستی روح است
سقراط-علم وحکمت     
من تنها یک چیز می دانم وآن اینکه هیچ نمی دانم
سقراط-دشمنی     
با دشمن نیز باید مشورت کرد تا به میزان دشمنی اش پی برد
سقراط-ترس     
بیم یعنی پیشگویی واقعه بد و ناگوار
سقراط-خوشبختی وبدبختی     
خداوند کاهلی وتنبلی را دو فرزند عطا فرمود که آنها را خواری وبدبختی نام نهادند