.

جملات استفان کاوی

     
هرجا باغبانی نباشد باغی هم در کار نخواهد بود
     
مهم ترین کار این است که مهم ترین کار را مهم ترین کار قرار دهیم