.

جملات سان تزو

     
از شر شک وتردید خلاص شوید
     
موقعیت را بسنج سپس حرکت را آغاز کن