.

جملات سوزان جفرز

     
فهرستی از ویژگی هایی را که دلتان می خواهد در یک دوست بیابید فراهم آورید وآنگاه شروع به رشد وتقویت آنها در خودتان کنید
     
اگر می خواهید خود را عصبی و دیوانه کنید سعی کنید بفهمید سایرین می خواهند شما چگونه باشید وآن گاه همان شوید