.

جملات توماس ادیسون

     
هیچ کاری برای ذهن بهتر از شکر گزاری نیست
     
امید همان قدر برای انسان اهمیت دارد که بال برای پرندگان
     
دل گرمی وشهامت خود را ازدست نمی دهم چرا که هر شکستی یک گام بسوی پیروزی است