.

جملات توماس کارلایل

     
هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد
     
بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم