.

جملات ویکتور هوگو

     
جای تفکر را به تخیل دادن زهری را به جای طعامی گرفتن است
     
خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند
     
آنان که نمی توانند خود را وادار کنند ناچار از اطاعت دیگران اند
     
دقت و احتیاط هر دو لازمند اولی برای رسیدن به پیروزی و دومی برای حفظ پیروزی