.

جملات وو.وی

     
عقل و احساس نمی تواند دست در دست هم گام بردارند
     
فرزانگی حکم می کند که هیچ چیز را به زور به دست نیاورید
     
برای حاکم بودن ابتدا باید خادم باشید
     
هنگامی که سرگرم کاشتنی چشم به درو ندوز وهنگامی که علف های هرز را می چینی به فواید زمین نیندیش
     
نه از حصول خرسند شو نه خسران را به دل بگیر آنچه را آدمی زیاد ارج نهد به هیچ تبدیل می گیرد
     
رفتار نرم برمردمان ناآرام نیز تاثیر می نهد