.

جملات سامرست موآم

     
قلب برای خود دلایلی دارد که عقل از آن بی خبر است
     
مردم حتی وقتی که از شما می خواهند معایبشان را آشکارا به آنها بگویید انتظار مدیحه سرایی دارند
     
در زندگی اگر چیزهای متوسط را نپذیرید اغلب اوقات بهترین ها نصیبتان خواهد شد