.

جملات ویل راجرز

     
حتی اگر در مسیر درستی هم باشی اگر حرکت نکنی تو را زیر خواهند گرفت
     
باید به گونه ایی زندگی کنی که حتی از فروختن طوطی خانواده ات به وراج ترین و شایعه پراکن ترین آدم محله ابایی نداشته باشی