.

جملات زیگ زیگلار

     
یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده
     
اکثر ما ضربه هایمان را از نمی توانم های مان می خوریم
     
در حالیکه دستهایتان در جیب هایتان گذاشته اید نمی توانید از نردبان موفقیت بالا بروید